Nov 16, 2022
Tom Laydorf
U.S. Intelligence Community